Studia humana (SH) jest czasopismem, ukazującym się kwartalnie, zawierającym artykuły,
których tematyka oscyluje wokół nauk humanistycznych, takich jak…
czytaj więcej...

filozofia analityczna i logika filozoficzna

zagadnienia powiązane z epistemologią i filozofią nauki, podstawami i metodologią fizyki, filozofii religii, filozofii umysłu, prakseologii, logiki nieklasycznej i zastosowaniem ich w metodologii nauk, lingwistyce, teologii i innych;

ekonomia polityczna

celem jest stworzenie platformy do prowadzenia dyskusji na temat nowatorskich pomysłów, badających nowe podejścia i metodologie w dziedzinie ekonomii, kładące nacisk na politykę fiskalną, handel i finanse międzynarodowe, organizację przemysłu, socjalno-ekonomiczne aspekty procesu legislacyjnego, metodologię szkoły austriackiej w ekonomii, finanse przedsiębiorstwa i ład korporacyjny, zagadnienia ekonomiczne w kontekście kultury, tożsamości, płci, ekologii;

Redaktorzy zapraszają do składania artykułów, recenzji książek, dyskusji i odpowiedzi profesjonalnych naukowców, ale także nowych autorów, którzy są dopiero na początku swojej naukowej kariery.

 

Jednym z celów SH jest pośredniczenie w dyskusji na temat wszystkich aspektów nauk humanistycznych, bez skupiania się jedynie na problemach Zachodu, za to kładąc nacisk na problemy europejskich państw post-socjalistycznych, nie odwołując się tylko do poglądów nurtów mainstreamowych.

 

SH jest czasopismem elektronicznym, wydawanym również w formie papierowej. W ciągu roku SH ma cztery elektroniczne wydania, które zostaną opublikowane w formie drukowanej w czterech numerach czasopisma. SH aspiruje do bycia miejscem spotkań naukowców z państw post-socjoalistycznych z badaczami z innych państw świata, dlatego też redaktorzy czasopisma zachęcają do przedkładania swoich tekstów w języki angielskim.

 

Celem czasopisma jest również zrozumienie społeczeństwa i państwa, poprzez badanie znaczących instytucji, z użyciem koncepcji wywodzących się z takich dyscyplin jak: filozofia, nauki polityczne, ekonomia, socjologia. Ta interdyscyplinarność pozwoli nam dogłębniej zrozumieć analizowane zjawiska. Naszym głównym celem jest badanie zmian i mechanizmów obecnych w nowoczesnym społeczeństwie (np. w republikach post-socjalistycznych), poprzez analizę instytucji, które pozostają najbardziej ukryte dla opinii publicznej.

 

Poszczególne kategorie tematyczne dostarczają wiedzy na dany temat, jak również sugestii dla nowych sposobów badań. Przygotowanie sekcji tematycznych powierzone zostało dwóm przedstawicielom rady naukowej, którzy razem ustalili sposób podchodzenia do tematu. W każdej sekcji jest od 5 do 10 artykułów. Zapowiedzi poszczególnych numerów i artykułów, pozwalające znaleźć zainteresowanych autorów będą również publikowane na stronie czasopisma i w newsletterze.

Wydawcą Studia Humana jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

 

 

W latach 2022-2024 czasopismo Studia Humana finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki napodstawie umowy nr RCN/SN/0204/2021/1.